Okyjylaryñ dykgatyna!
Iki nusga öñe saılandy

Saıt täze adrese göçdi: www.agzybirlik.com

Ilim-günüm bolmasa, Aıym, Günüm dogmasyn!
OKYJYLARYÑ DYKGATYNA!
Demokratik Türkmenistanyñ geljekki döwlet baıdagynyñ taslamasynyñ geñeşi dowam edıär!


ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Проекты-фавориты у читателей

 

Türkmençe 

 English

Russian

New Turkmen Alphabet

Arhiv

Forum

Çelgiler

AGZYBIRLIK – Türkmenistanyñ Demokratik Halk Hereketi
(Düỳbi tutuldy: 1989.09.01)

Неофициальный cайт пеpвого в новейшей иcтоpии Туpкмениcтана оппозиционного Наpодного Демокpатичеcкого Движения "Агзыбиpлик".
"Агзыбиpлик" оcнован 1 cентябpя 1989 года

GEÑEŞ – Umumymilli Türkmen Syỳasy hereketi
(Düỳbi tutuldy: 1991.04.21)

TÜRKMENÇE

Bagtyıar Amanow
*SALGYM

(
NOİABRÇYLARYÑ SYNMAGY İA-DA «BIR ÄDIM ÖÑE, IKI ÄDIM YZA»)
2002 ıylyñ 25-nji noıabrynda Aşgabatda bolan syıasy waka syn. Şol döwrüñ noıabr wakalaryna geçmezden öñ käbir döwletleriñ syıasy sistemalrynyñ taryhyny ıatlap geçeliñ.

BIRINJI BÖLÜM
IKINJI BÖLÜM
ÜÇÜNJI BÖLÜM

*Bu makalany biz www.erkin.net saıtyndan göçürip çap edıäris.

***

MAGTYMGULY

1. GÖZİAŞYN DÖKE BAŞLADY
2
.
DUMAN PEYDA

Akyş Sapar, aıdym:
GÖZİAŞYN DÖKE BAŞLADY

***
2006-05-18
MAGTYMGULYNYÑ POEZIYA GÜNI
***
2007-04-29

Gadyrly okyjylar!

”Agzybirligiñ” saıtynda ”TÄZELENİÄN TÜRKMENISTAN” ady bilen ıörite rubrika dowam edıär. Bu rubrikanyñ astynda biz Türkmenistanda bolup geçıän oñyn özgerişler we olara öz garaışymyz dogruda yzygiderli gürrüñi mundan beılägem dowam etmekçi...

1. D sazy...
2.
Dabara ederden ir dälmi?
3. Diagnoz

***
MAKALALAR:

 
*Azapsyz ıeriñ – ady ıok!

***
 
*В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ ДЯДЬКА?
А. Вельсапар, писатель

TÜRKMENIÑ SÖZI
Türkmene ant iç diılende, namysdan ölüpdir. Türkmeniñ sözi – antydyr...
   
Aksakgallaryñ gürrüñinden

***

Nurberdi Nurmämmet:
Türkmen halky nalajedeıinmikä?

TÜRKMENISTANDA PREZIDENT SAİLAWLARY

***
ŞEİDAİY

1. GÖZEL İIGRIM BÄŞ
2. SAİRAN DILLERIM
3. TÜRKMENIÑ AHWALY

***

BILDIRISHLER
2006-02-21
HALKARA ENE DILI GUNI

***

        
TÜRKMEN AİLARYNYÑ GADYMY ATLARY
***
                Ak Welsapar, ıazyjy
  
KÖNE TÜRKMEN İAZUWY
*PDF-format*

***
Weli Köpek ogly:

GÖKDEPE GALASY

***
2005-01-12  
BU GÜN GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNDYRLANYNA 124 ỲYL DOLỲAR.
Türkmen milli tragediỳasynyñ simvoly Gökdepe galasynyñ basybalyjy duşmanlar tarapyndan weỳran edilmeginiñ 109 ỳyllygy 1990 ỳylyñ 14-nji ỳanwarynda ilkinji gezek ”Agzybirlik” Demokratik Halk Herekediniñ ỳolbaşçylygynda geçirildi.

                                                     Dowamy

GÖKDEPE URŞY WE TÜRKMEN JEMGYİETÇILIGI
Gökdepe urşunyñ ỳyl dönümi mynasybetli biz ỳazyjy A.Welsaparyñ ”GÖKDEPE URŞY WE TÜRKMEN JEMGYİETÇILIGI” atly publisistik kitabyndan bölekleri çap etmägi dowam edỳäris.
1.
Bölüm: GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNMAGY WE ONUÑ NETIJELERI
2.
Bölüm: TÜRKMENLER NÄDIP ÖZ GARAŞSYZLYGYNY İITIRDILER?
3. Bölüm: GÖKDEPE GALASY NÄMÜÇIN İEÑILDI?

***

Avdy Kuly:
İURDA DOLANALYÑ!

***
2007-04-22
TÜRKMENIÑ İAGTY İYLDYZLARYNYÑ BIRI ÖÇDI
***
Saparmyrat Nyyazovynh geljekde sud ediljek edarasy duyn ishe bashlady... (Инаугурация Международного уголовного суда)

***

М.Cаламатов

***


BAPBA GÖKLENG
(1949-1991)


B.GÖKLENG BARADAKY YATLAMALAR

”MEN BIR HABAR ỲETIP GELỲÄN…”

Birinji bölum
Ikinji bölum

***

Вышел из печати pоман пиcателя А.Вельcапаpа «Кобpа». Книга издана в Швеции на русском (ISBN 91-974397-1-1)  и  туpкменcком (91-974397-0-3) языках; 462 cтp., тиpаж 500 экз., обложка цветная твеpдая;  цена 200 кpон).
***
Владимир Полянский
БУНТ ПРИРОДЫ И ПРИРОДА ДЕСПОТИИ...

Заметки о романе А.Вельсапара «Кобра»

***

 ERKIN TRIBUNA

Мамед Cахатов: О пpоекте будущего гоcудаpcтвенного флага Туpкмениcтана 
***

Sähraly:
" WATAN GÜNEŞI..."

Sähraly: "BAPBA GÖKLEÑIÑ ỲÜREKLERDÄKI HEỲKELI"
(Agzybirligiñ Internet-saỳtynyñ redaksiỳasyna)

***
Bazar, halkara hukukchy:
Demokratiya we diktator Saparmyrat Nyyazov

***
“SAHRA“ hepdeligi  türkmen dilinde hem çykarmy?

Gutlag: MAGTYMGULY adyndaky TÜRKMEN KULTUR OJAGY(Berlin)

***
AGZYBIRLIGIÑ ARHIVINDEN
(ИЗ АРХИВА "АГЗЫБИРЛИКА")

CHRONICLE
***
Special Report
Eurasia
***
David Remnick, Washington post (in english)
***
The European Institute for the Media
(english)

***
Avdy Kulynyñ Amerikanyñ Kongressinde eden chykyshy (
in english)

***
In Turkish: Dergi

***
Decree
of
People’s Counsel of  Turkmenistan

The declaration of the betrayal of Motherland for some illegal actions and the measure of punishment for the ”Traitors of Motherland”
                                                
 Translated by Shatlyk Kossekov

***
CONTENTS
Bash sahypa
Faktlar, Kommentariler
Dokumentler
Makalalar
Proza
Poezia

Suratlar

Degishmeler
Çelgiler (links)

***
e-mail kontakt

agzybirlik@hotmail.com

***
BANNER Exchange


Перепечатки:

Из архива www.erkin.net
Письма из Стамбула

*
www.gundogar.org:
"Семейка
"

***

www.centrasia.ru
"Оппозиция в Туркменистане: миф или реальность?"
***

"Власть и оппозиция в Туркмении друг друга стоят"
www.ng.ru
***

Ш
.Кадыров:
"Обыкновенный башизм"

"
Шихмурадов сознался в причастности к убийствам?" 
(О словах и делах бывшего главы МИД Туркмении)
www.compromat.ru

***

Журнал "Оазис"

Гозель Таганбердиева: "Революция в Туркменистане: мифы и реалии
"
***

Türkmen gyzy ”Bibigülüñ” ykbaly
(Makalalar toplumy)

***
İAKMA – BIŞERSIÑ, GAZMA – DÜŞERSIÑ!

Saıt täze adrese göçdi: www.agzybirlik.com

Сайт переехал на новый адрес: www.agzybirlik.com

***

2008-05-10
AZAT EUROPA WE AZATLYK
RADIOSYNYÑ İOLBAŞÇYLYGYNA

AÇYK HAT 

***
2008-05-02
AŞGABADYÑ ORTASYNDAN MERHUM DIKTATORYÑ İADYGÄRLIGI AİRYLYP, OL ŞÄHERIÑ ÇETINE GÖÇÜRILİÄR!

Türkmenistanyñ prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov ıurdy merhum diktator Saparmyrat Nyıazovyñ ıakymsyz mirasyndan dyndarmak ıoluna düşdi. Ol ”Garaşsyzlyk arkasy” diılip atlandyrylıan arkany paıtagtyñ merkezinden aıryp, şäheriñ çetine göçürmegi görkezme berdi. Ol arkanyñ çür depesinde ozalky diktatoryñ altyndan ıadygärliginiñ bardygyny we onuñ Günüñ yzyndan edil günebakaryñ kellesi ıaly aılanyp durandygyny bilmeıän ıok bolsa gerek.

Dikaturanyñ iñ belli simvoly hökmünde bu ıadygärligiñ paıtagtyñ merkezinden aırylmagy – diñe oñatlygyñ alamaty bolup biler.

***
2008-04-24
EGRI HEM BOLSA, İOL İAGŞY!

Türkmenistanda aılaryñ, hepdäniñ günleriniñ atlary ıene-de ozalky görnüşine getirildi!
Ak Welsapar, ıazyjy

***

2008-03-26
ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ТУРКМЕНИСТАН!
Общественное движение «За справедливость»

***

2008-01-17
”Edebiıat we sungat” gazetiniñ arhivinden

BEİIK TÄZEDEN DÖREİIŞ

***
2008-01-11
GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNMAGYNYÑ WE TÜRKMENISTANYÑ KOLONIAL GARAŞLYLYGA DÜŞMEGINIÑ İAS GÜNI

Dowamy

***

2007-01-08
Bir hatyñ yzy bilen!

YOWSHAN ANNAGURBAN DEMOKRATMY İA-DA GYBATKESH?

***

2008-01-06
EİRANYÑ ”DEÑIZ GORAGYNYє GULLUKÇYLARY ADAM ÖLDÜRDILER 

2008-01-06
TÜRKMENSÄHRADA BALYKÇYNYÑ TRAGEDIİASY

***

2007-12-29
BENAZIR BHUTTO

***

2007-12-22
ÖLDÜÑ – ÖÇDÜÑ, GELDIÑ – GEÇDIÑ!
Diktatoryñ ölüminiñ bir ıyllygyna

***

2007-12-18
TÜRKMEN JURNALISTIKASY HAÇAN JANLANAR?

***

2007-12-16
                                                                     Aman Esen

İOL HADYSASY

Ol sürüp barıan “Źiguli” awtomaşynynyñ radiosyny işledip goıberdi. Radiodan prezidentiñ şykyşy eşitdirilıärdi. “Gizlejek bolup durmalyñ, biziñ bu günümizi görüp bilmeıänler bar…bizi keçe telpek hasaplap, demokratiıanyñ nämedigini öwretjek bolıanlar bar. Bize emeli partiıalar gerek däl, öıkelänlerden bäş-on adam toplap, partiıa döretjek bolıanlar tapylar”...
                                   Dowamy

***
2007-12-13
Туркменский лидер принял приглашение принять участие в очередном заседании Совета НАТО

Туркмения налаживает отношения с Евроатлантическим альянсом. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамммедов в среду принял приглашение принять участие в предстоящем в Бухаресте в апреле 2008 года заседании Совета НАТО. Приглашение было передано главе Туркмении спецпредставителем Генерального секретаря НАТО по странам Центральной Азии и Кавказа Робертом Симмонсом на встрече в Ашхабаде.

Как сообщило туркменское телевидение, стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимовыгодного партнерства, обозначив в числе его важнейших направлений кооперацию усилий по решению приграничных вопросов, в частности, совместную борьбу с терроризмом и наркотрафиком, а также сотрудничество в области гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях.
Ранее, 10 декабря в Ашхабаде состоялось торжественное открытие регионального Центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. На церемонию съехались высокие гости - заместитель генсека ООН по политическим вопросам Линн Паско, генсек ОБСЕ Марк Перрен де Бришамбо, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Россию представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Денисов, пишет "Время новостей".

www.newsru.ru

2007-12-08
Бердымухаммедов раскритиковал туркменские СМИ

Туркменским СМИ не удается полномасштабно освещать события в стране, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов на заседании правительства в субботу.
«Сегодня Туркмения переживает новую историческую эпоху - эпоху нового возрождения и беспрецедентных преобразований, охвативших все сферы государственной и общественной жизни. И потому очень важно, чтобы обо всем этом оперативно, достоверно и объективно рассказывалось на страницах газет, в передачах национального радио и телевидения», - отметил Бердымухаммедов
По мнению президента, «журналистские материалы и телепередачи грешат поверхностным взглядом на актуальные события, им не хватает правильной оценки происходящих в стране процессов».
Кроме того, Бердымухаммедов высказал ряд претензий в адрес своего пресс-секретаря и вице-премьера, которые, по словам главы государства, ослабили контроль за деятельностью средств массовой информации.
  // «Интерфакс»
***

2007-12-07
Умер Александр Ткаченко

Скончался Генеральный директор русского ПЕН-Центра, поэт и прозаик Александр Ткаченко. Он возглавлял Русский ПЕН-Центр с 1994 г.
Саша был всегда полон доброй энергии, он оставался справедливым в любой ситуации, жил, не оглядываясь на трудности времени и ситуацию в стране – смело и талантливо, как настоящий русский поэт. Жил по совести, был очень внимательным к чужой беде. Поэтому казался всегда молодым, несмотря на седину.
Трудно поверить в то, что Саши не стало. Он был душой и мозгом Русского ПЕН-а. Саша руководил этой организацией как талантливый поэт, поэтому Русский ПЕН-Центр стал уютным местом встречи для многих писателей бывшего Союза, их родным домом.
Александр Ткаченко ушел на 63-м году жизни. Мы приносим свои соболезнования родным и близким покойного.
Руководитель незарегистрированного Туркменского Пен-центра
Ак Вельсапар, писатель, почетный член Международного Пен-клуба писателей

***
2007-11-28
DURGUNLYKDA DURMADYK ADAM

***

İOWŞAN ANNAGURBANYÑ TOBA-DONOSYNDAN BIRINJI BÖLEK

 ”Türkmenistan baradaky negativ, köp halatda ıalan, gybata ıakyn materiallar Zerif Nazaryñ täsiri bilen ıazyldy. Radiostansiıa barada öz pikirimi aıtsam, olar döwletimizdäki işıakmazlary, döwlet ähmiıetindäki jenaıatçylyklara ıol beren adamlary, öz bähbidi üçin gerek bolsa Watanyny satmaga taııar adamlary öz maksatlary üçin ulanıarlar. Bu radioda Abdy Kuly ıaly we ş.m. adamlar çykyş edip, ıurdumyza garalyk baryny ıükleıärler. İöne olaryñ esasy maksatlary öz şahsy bähbitleri. Bu adamlar özlerine oppozisiıa diıse-de, Watanyñ bähbidi barada hereket etjek adamlar däl. Öz eden ıalñyşyma ökünip, ak ıürekden toba edıärin. Men ozal döwletimiziñ, Prezidentimiziñ eden ıagşylygyny tiz unutdym we ters ıola düşdüm. Men bu ıerde özümi günäkär hasaplaıaryn. Şunuñ bilen birlikde şu gezek meniñ sözüme ynansalar, ak ıürekden Watana hyzmat etjegime, öz goşgularym, kyssa eserlerim bilen Türkmenistanyñ garaşsyzlygyna, Prezidentime gulluk etjegime, hiç hili garalyk, biabraılyk getirmejegime söz berıän.”

 “Nesil”, 1997 ıylyñ 15-nji noıabry, 132 (887)-nji sany

***
2007-10-27
GARAŞSYZLYK BAİRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY

TBDO-nyñ egindeş başlygy, ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Daşary ıurt bölüminiñ baştutany G.Ataıev
Pariz, 2007-10-27

***
2007-10-23

От Редакции: На наш взгляд, политический диалог нового руководства с демократической оппозицией необходим. Чем скорее он начнется, тем быстрее стороны научатся вести политические дискуссии в рамках конституционных законов, тем самым совместными усилиями они смогут выйти на цивилизованный уровень сосуществования во имя благополучия нашего народа и демократического будущего Туркменистана.
Есть некоторые признаки того, что этот вопрос волнует не только демократическую оппозицию, но и руководство страны. Не об этом ли свидетельствует следующее, достаточно позитивное, но пока еще весьма осторожное высказывание президента Г.Бердымухамедова на

Заседании Кабинета Министров Туркменистана?


22.10.2007 20:40

Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH)

Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил необходимость обеспечить всем туркменам мира возможность беспрепятственно осуществлять контакты со своей исторической Родиной, получать полную информацию обо всех событиях, ныне происходящих на земле отцов и дедов. Сегодня, сказал Президент, Туркменистан переживает новую историческую эпоху - эпоху нового возрождения и беспрецедентных преобразований, охвативших все сферы государственной и общественной жизни. И потому для нас очень важно чувствовать поддержку наших соотечественников за рубежом, которых с полным на то правом можно назвать полпредами политики независимого нейтрального Туркменистана - политики миролюбия, открытости, добрососедства и широкого международного сотрудничества.

***

2007-10-13
ORAZA BAİRAMYÑYZ GUTLY BOLSUN!

Gadyrly ildeşler, biz sizi mukaddes Oraza baıramyñyz bilen gutlaıarys!
Bu gezekki Oraza baıramy Türkmenistanda ozalkylardan tapawutly: ıurtda köp garaşdyran reformalaryñ başlanjakdygyna gün-günden umyt artıar.
Türkmenistan şahsyıet kultunyñ ıetiren agyr zyıanlaryndan saplanmak ıoluna golaılaıar. İurtda soñky döwürde bolup geçıän wakalar hut şuny tassyklaıar. Mukaddes Oraza baıramy günlerinde dogduk topragymyzyñ bu beladan tizräk dynmagyny dileg edeliñ!
Elbetde, diñe dileg bilen iş bitenok. Her bir ıagşy dileg anyk işler bilen berkidilmeli. İagşy dileglerimiziñ hasyl bolmagy üçin öz hak-hukuklarymyzyñ goragynda sak durmaly. Goı, hiç kes türkmeniñ hakyny garawsyz iıip bilmesin! Onuñ hukuklaryny gypynçsyz bozup bilmesin! Türkmeniñ şahsyıet derejesindäki hem milli hak-hukuklaryny bozmaga milt eden adam kim bolsa-da, güıçli gaıtawul görsün!
İeneki ıyllara bizi beıik Tañry başbitinlikde ıetirsin! Goı, siziñ iñ gözel arzuwlaryñyz bitsin! İurt azat, adamlar şat, duşmanlar mat bolsun!

Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketi

***

2007-10-08
PREZIDENT İURTDA MÖHÜM KADRLARY TÄZELEİÄR…

Türkmenistanda güıç ulanyjy ministrlikleriñ ikisiniñ baştutanlary öz wezipelerinden çetleşdirildi.

”Hepdäniñ birinji güni Içeri işler ministrliginde bolup geçen giñişleıin maslahatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedov  Içeri işler ministrliginde ıol berlen gödek kanuny bozmalaryñ faktlaryny we kanunçylgy berkitmek dogrudaky meselelri galdyrdy.  ”IIM-niñ baştutany Hojamuhammet Annaguranovyñ göz ıummagy we gös-göni ıol açmagy zerarly ıol berlen gödek bikanunçylyklar köpçüligiñ dykgatyna ıetirildi”. Bu barada prezidentiñ metbugat gullugy habar berıär. Bu edaranyñ täze baştutany edip, IIM-niñ Akademiıasynyñ ozalky rektory Orazgeldi Amanmyradov bellenildi.

Mundan başga-da, maslahatyñ dowamynda prezident Milli howpsuzlyk ministrliginiñ baştutany Geldi Aşyrmuhammedovy wezipesinden çetleşdirdi. Resmi maglumata görä, G.Aşyrmuhammedov saglyk ıagdaıy zerarly işden boşadylmagyny soran bolsa-da, bize belli bolan maglumatlara görä, ol uzak wagtdan bäri resmi karara garaşyp oturan bolmaly. Onuñ ”haıyşyny” kanagatlandyrmek bilen prezident G.Berdimuhammedov S.Nyıazov döwründen galan güıç ulanyjy ministrleriniñ ıene birinden dyndy...

Milli howpsuzlyk ministrliginiñ baştutany edip, Çarymyrat Amanov bellenildi. Eger-de täze ministr adam hukuklaryny äsgermezçilik etse, onda bary-ıogy birnäçe wagtdan onuñ ykbaly hem özünden öñki ministrleriñki ıaly bolar.

”Agzybirligiñ” öz habary

***

2007-10-07
ANNA POLITKOVSKAİANY KIM ÖLDÜRDI?

Anna Politkovskaıa geçen ıylyñ sentıabrynyñ ahyrynda Şwesiıanyñ Göteborg şäherindäki Halkara kitap ıarmarkasyna gelmelidi. Sebäbi 2006 ıylyñ 23-nji sentıabrynda ol ”Ozalky sovet respublikalarynda söz azatlygy” diıen temadan Halkara ıarmarkasynyñ dowamynda gurnalan seminara gatnaşmalydy. Ol seminarda biz üç jurnalist bolup çykyş etmelidik.

A.Welsapar, ıazyjy, jurnalist

Dowamy

***

2007-10-01
Туркменистан стал именем нарицательным...
***

2007-09-30
ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНОЙ!

***

2007-09-25
TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY ÖSÜŞIÑ TÄZE İOLUNDA

***
2007-09-13

ADAM MERTEBESINIÑ BAHASY NÄÇE?

***
2007-09-09
TBDO-nyñ PARIZ KONFERENSIİASYNYÑ KARARLARYNYÑ GYSGAÇA BEİANY

Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıasynyñ (TBDO-ODOT) baş syıasy ugry ıurtda 2007 ıylyñ fevralynda bolup geçen prezident çalşygyndan soñky dörän syıasy reallyga görä düıpli korrektirlenıär. TBDO nomenklaturaçy oppozision syıasy hereketler bolan ”Respublikan” we ”Watan” syıasy-jemgyıetçilik hereketlerinden (partiıalryndan) doly ara açıandygyny yglan edıär.

Dowamy bar

***

2007-09-02
TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY ÖSÜŞIÑ TÄZE İOLUNY SAİLAP ALİAR

Ozal habar berlişi ıaly ıañy-ıakynda Fransiıanyñ paıtagty Parizde Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıasynyñ Konferensi bolup geçdi. Bu ıygnanyşykda Birleşen oppozisiıanyñ täze baştutanyny saılamak, TBDO-nyñ (ODOT) täze Programmasyny kabul etmek, bileleşige täze guramalary hem adamlary almak ıaly möhüm meselelere garaldy.
                                                                                                         Dowamy

***

2007-08-17
Hormatly Agzybirlik,

Bu tayda Annagurbanov Yovshan kimi goz onunde tutiar? Annakurbanov shuny diyar: ”Siz adamlary ölüme ibermezden öñ ıoldaşlaryñyzyñ kimdigini bilmeli. Meniñ eşidişime görä, MHK-nyñ  planyñyzy bilıändigini size Moskwada öñünden aıdypdyrlar, emma siz bu duıduryşy hasaba almansyñyz. Galyberse, ilkibaşda bu işe döwtalap bolan adamlaryñ bir topary Aşgabada gitmekden boıun gaçyrypdyr, bu-da sizi saklap bilmändir. Bu nämäni görkezıär? Siziñ wezipä, kürsä suwsap, gözüñiziñ gapylandygyny, özgeleriñ janynyñ hasabyna ähli töwekgellige baş urmaga taıyndygyñyzy görkezıär.”

Ol adamlar kim Hoshaly Garayev hem Muhammet Aymuradov gidende gitman galanlar? Men sheyle pikir edyan, ol gitmedikler ol iki atyn dishi yaly oglanlary satandyr?

Redaksiıanyñ jogaby: ”Azatlyk” radiosynyñ işgäri İowşan Annagurbanovyñ merhum Avdy Kylyeve ıazan hatynda agzalıan ”ilkibaşda bu işe döwtalap bolan… [soñra] Aşgabada gitmekden boıun gaçyran”, ıönekeıleşdirip aıtsañ, ähdiıalanlyk eden adamlar: Halmyrat Söıünov, Myrat Esenov we Çary Kulyev. Bular 1994 ıylyñ oktıabrynda Muhammet Aımyradovdyr Hoşaly Garaevi ”bile Türkmenistana gitjek” diıip ynandyryp, ilki Daşkende uçara bileje bilet alyp, soñra-da iki kişini gitse-gelmeze ıollap, özleri bahana tapyp, galan adamlardyr.

İowşan Annagurbanovyñ ol adamlaryñ atlaryny köpçülikden gizlemegi tebigy ıagdaı. Başgaça bolsa, onda ol namartlykda aıyplan adamlaryny soñra günde-günaşa ”Azatlyk” radiosyndan ile wagyz edip bilmez. Häzirlikçe bolsa, ol bu kyn işiñ hötdesinden gelıär…

Görnüşine görä, H.Söıünov bilen M.Esenov İowşan Annagurbana sosial taıdan, ıagny öz ıaşaıyş we iş tejribeleri, ahlak sypatlary, durmuşda eıeleıän orunlary boıunça añrybaş golaı adamlar bolmaly? Olaryñ ”Azatlyk” radiosynyñ diñleıjileriniñ arasynda syıasy pikirdeşler hökmünde tanalmagy ıöne ıerden däl bolsa gerek?

***

2007-08-12
Уважаемый админ! А кто начальник Азатлыка? Что-то я упустил из внимания... может пока еще молод и не в курсе этих событий? А что за семья, которая «сделала себе состояние, с помощью МНБ?» Кого Ёвшан Аннакурбанов обвиняет в сотрудничестве с кровавым режимом? Какое отношение имеют к корреспонденту радио «Свобода» Юсуп Кулиев и Ахмет Кулиев? Разве логично обвинять родственников Авды Кулиева в сотрудничестве с режимом?  Не помню даже чтобы люди с такими именами выступали по «Свободе». Душунип боланок!
                                              С уважением Аллаберды С.

Ответ Редакции: В своем письме корреспондент Радио «Азатлык» Ёвшан Аннакурбанов обвиняет в сотрудничестве со спецслужбами Туркменистана не родственников покойного Авды Кулиева, а его однофамильцев Юсупа и Ахмеда Кулиевых, родных братьев Директора Туркменской Службы RFE/RL Огульджамал Язлиевой (кстати, своей непосредственной начальницы).

Кроме того Ёвшан Аннакурбанов утверждает, что семья Огульджамал Язлиевой сделала себе состояние в сотрудничестве с кровавым режимом Туркменбаши и, как вытекает из текста письма, используя ресурсы спецслужб Туркменистана...

Это достаточно серьезные обвинения со стороны корреспондента Радио «Азатлык» в адрес своей коллеги по журналистскому цеху. Создается такое впечатление, что письмо Ё.Аннакурбанова к А.Кулиеву имело двойное предназначение: как бы критикуя одного из лидеров оппозиции, автор письма, возможно, на самом деле ставил перед собою другую задачу, а именно – извалять в грязи свою непосредственную начальницу Огульджамал Язлиеву, обвинив ее родных братьев и всю ее семью в постыдном сотрудничестве со спецслужбами Туркменистана.

***

2007-08-09
Redaksiıadan: 1995 ıylyñ 12-nji iıul parahat Aşgabat gozgalañynyñ guramaçylarynyñ arasynda ady agzalıan İowşan Annagurbanyñ derñew döwründe aşaklykdan rejime eden hyzmatyna özüniñ şeıle bir göwni ıetipdir welin, üns berseñ, onuñ sözlerine haıran galmazlyk mümkin däl! İogsa, öz garşysyna gozgalañ turzan adamlaryñ birini, onda-da hamana guramaçylaryñ birini deslapky türme tussaglygyndan çykan badyna ganhor prezident nämüçin öz Köşgüne çagyrmaly? Hany bu ıerde logika? Ynsaby arassa gozgalañçy Türkmenbaşy ıaly dünıä belli aıylganç dikatatordan beıle hormata garaşyp bilermi?
 
***
                                       A.Welsapar
İAKMA – BIŞERSIÑ, GAZMA – DÜŞERSIÑ!
Bir hatyñ yzy bilen!

                                                        Gulgeldi Annanyıazov
MEN MERTLIK BILEN NAMARTLYGYÑ GATYŞDYRYLMAGYNA GARŞY!
Aşgabatda 1995 ıylyñ 12-nji iıulynda bolan parahat gozgalañ hakdaky ıatlamalar
Norvegiıa, 2007 ıylyñ 24-nji iıuly.

От редакции: Мы продолжаем печатать отклики на публикацию «Не рой другому яму – сам в неё попадешь!», в которой рассказывается о затянувшемся на несколько лет конфликте между бывшим лидером ОДОТ, покойным Авды Кулиевым и корреспондентом Радио «Азатлык» Евшаном Аннакурбановым и о тайных мотивах этого конфликта.

В своем выступлении Аннадурды Хаджиев, проживавший в то время в Ашхабаде, проливает свет на неизвестную для широкой публики страницу из биографии корреспондента Радио «Азатлык» Евшана Аннакурбанова, а именно – на его роль «разоблачителя» организаторов мирного ашхабадского восстания 1995 г.

                                                        Аннадурды Хаджиев
ЖИТЬ ХОТЯТ ВСЕ, НО НЕ ЛЮБОЙ ЖЕ ЦЕНОЙ!
***
 
TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY
(TBDO)

***

İA DEMRINDEN, İA KÖMRÜNDEN…

Sovet senzurasy gazaplymy ıa-da garaşsyz Türkmenistandaky senzura? Senzuranyñ garşsyna ozal nähili göreşilıärdi, häzir nähili göreşilıär? Senzuranyñ daşyndan aılanyp geçmek we halka öz sesiñi ıetirmek mümkinmi?

*Redaksiıadan: aşakdaky material bilen baglanyşykly öz garaışymyzy okyjylara hödürleıäris.

Новые горизонты туркменского телевидения и кино
(По м
атериалам Государственного информационного агентства Туркменистана)

www.turkmenistan.gov.tm

***
2007-05-16
ÇAL KARDINALYÑ SOÑY
                                                                               Ak Welsapar, ıazyjy

***
2007-05-14

Министр энергетики США считает "плохой" новостью договоренность России, Туркмении и Казахстана о газопроводе
.
www.newsru.com

***
2007-03-11
Старейшины попросили не обесценивать священную клятву Туркменистана

***
2007-02-14
Новым президентом Туркмении стал Гурбангулы Бердымухаммедов

***
2007-02-11
ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА «АГЗЫБИРЛИК»
2007-02-11
Дания, Копенгаген.

2007-02-11
TÜRKMENISTANDA GEÇIRILİÄN PREZIDENT SAİLAWLARYNDA MYRAT GARRYİEV ÖÑE SAİLANDY…

***
2007-02-09
Amnesty International
Туркменистан

Немедленную справедливость жертвам!
Подборка дел

***
2007-01-12
GÖKDEPE GALASYNYÑ SYNMAGYNYÑ WE TÜRKMENISTANYÑ KOLONIAL GARAŞLYLYGA DÜŞMEGINIÑ İAS GÜNI

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETI

***
2007-01-10
ADAM HUKUKLARYNY GORAİJYMY İA-DA SYİASY INTRIGAN?
Türkmenistanyñ demokratik güıçleriniñ Wena Konferensiıasyna

***
2007-01-08
TÜRKMEN HALKY DIKTATURADAN İADADY. OL ERK ISLEİÄR!
Türkmenistanyñ demokratik güıçleriniñ 10-11 ıanwarda Wenada (Awstriıa) geçiriljek Konferensiıasyna.

Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıüasynyñ türkmen halkyna, Türkmenistanyñ wagtlaıyn hökümetine we dünıäniñ demokratik jemgyıteçilgine ıüzlenmesi

***
2006-12-31
TÄZE İYLDAN TÄZELIGE GARAŞYP BOLARMY?
Tiz düzedilmeli gödeklik!

***

GARAŞSYZLYK BAİRAMY
Türkmenistanyñ milli garaşsyzlygynyñ 15 ıyllygyna

***
СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ И МИРНЫХ СОБРАНИЙ
Варшава, 2006-10-10

ДЕСЯТЬ ЗАПРЕТОВ ОТ ТУРКМЕНБАШИ
Варшава, 2006-10-09

***
2006-09-14
NÄHAK GAN İERDE İATMAZ!

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMINIÑ RESMI BEİANNAMASY

***
2006-08-20

BAŞA BARMADYK AVANTİURA
SSSR-de döwlet agdarylyşygyny amala aşyrmaga synanyşyk edilenine 15 ıyl doldy

BU İATLAMADA GKÇP BILEN BAGLANYŞYKLY TÜRKMENISTANDA BOLUP GEÇEN WAKALAR DOGRUDA OZAL OKYJYLAR KÖÇÜLIGINE BELLI BOLMADYK FAKTLAR GETIRILİÄR

BIRINJI BÖLÜM
IKINJI BÖLÜM

***
2006-06-30
GÖREŞE BAGYŞLANAN ÖMÜR
 BIRLEŞEN TÜRKMEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASYNYÑ BAŞTUTANY AVDY KULY 70 İAŞADY!

***
2006-07-12
IKI DÖWRÜÑ ARALYGYNDAKY GOZGALAÑ

Bu gün Aşgabatda 1995 ıylyñ 12-nji iıulynda bolan parahatçylykly gozgalaña 11 ıyl dolıar

***
2006-07-10

DÜNİÄ FUTBOL İARYŞY TAMAMLANDY

Güıçli ıeñdimi ıa-da bagtly?

***
2006-06-22
TOSLAMA İAPA DEGSE İAGŞY!

”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

Stockholm, Moskva, Montreal, Washington, Istanbul, Strasburg

***
2006-06-04

ADAM DURMUŞYNDA ULY MANY BAR…

                                                                                           Ak Welsapar, ıazyjy
***
2006-05-28
Туркменский писатель Эсенов стал лауреатом премии ПЕН-Центра "Свобода писать"

2006-05-22
TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ İÜZLENMESI

Esger geımini geıen ıigitlere welaıatara bölünişik, ejizeganymlyk, gullukdaşynyñ üstünden atasyramak ıaly pis gylyklar ıaraşmaz!

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

Дедовщина в туркменской армии

Туркменский Хельсинкский Фонд

***
2006-05-18

”DA VINÇINIÑ KODY” HRISTIAN DÜNİÄSINI ODA SALİAR
                                                                                 A.Welsapar,
ıazyjy

***
GÖZE GÖRÜNMEİÄN BELA
(Çernobyl tragediıasynyñ 20 ıyllygyna)
A.Welsapar, ıazyjy

***

2006-04-06
TÜRKMENISTANYÑ PREZIDENTI SAPARMYRAT NYİAZOVA (lakamy: türkmenbaşy) BELLI AMERIKAN JEMGYİETÇILIK IŞGÄRLERINIÑ İÜZLENMESI

 April 4, 2006
His Excellency Saparmurad A. Niyazov
President
Republic of Turkmenistan
Ashgabat, Turkmenistan

***
2006-03-13

NÄHAK GAN İERDE İATMAZ!

 TÜRKMENISTANYÑ “AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ DAŞARY İURT BÖLÜMI

***
2006-03-11
BAŞYNA GIDEN BAŞISTIK REJIM!

 Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ internet saıtynyñ redkollegiıasynyñ ıüzlenmesi

TADHH-yñ INTERNET SAİTYNYÑ REDKOLLEGIİASY

***
2006-01-12
ÄHLITÜRKMEN İAS GÜNI

***
2005-11-24
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYÑ BAŞ ASSAMBLEİASYNYÑ KARARY

***
2005-10-24
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYÑ 60 İYLLYGYNA

TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETI

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
***
ADAM HUKUKLARYNYÑ ÄHLUMUMY DEKLARASIYASY

1948 yylyñ 10 dekabrynda jar edildi
***

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года

***
2005-10-15

Э
ГРИ AГAЧ ЯРCГЫНЫНA ГИДEР

***
2005-08-28
TÜRKMENISTAN GARAŞSYZ DÖWLETLERIÑ ARKALAŞYGYNDAN ÇYKDY
TÜRKMENISTANYÑ ”AGZYBIRLIK” DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ INTERNET SAHYPASYNYÑ REDKOLLEGIİASY

***
2005-08-18

TÜRKMENSÄHRADA SIL HELÄKÇILIGI

***
2005-06-10
ЛИКВИДИРУЕМ СТУКАЧЕСТВО КАК КЛАСС!

***
2005-05-25
TÜRKMENBAŞY
HAÇAN OPPOZISIİA GELIP GOSHULAR?
A.Welsapar, ıazyjy

***
2005-05-14
GOÑŞULAR…
                 
A.Welsapar, ıazyjy

***
2005-05-03
SÖZ AZATLYGY ÄHLI BEİLEKI GRAJDAN AZATLYKLARYNYÑ GÖZBAŞYDYR!
                                                                       A.Welsapar, ıazyjy

***
ФРАЗЫ

Революции задумывают философы, совершают герои, а результатами ее пользуются проходимцы.
Томас Керлейл, английский публицист, историк и философ

Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
                               
Сергей Довлатов, писатель

Нет счастья без свободы, нет свободы без мужества и отваги.
Фукидид
, греческий историк

Абсолютно недемократическое пpавление гоcудаpcтвом, провоцирует недемократические методы борьбы за власть.

Важно не сделать людей похожими на себя, а научиться жить с ними в мире и дружбе на основе взаимного уважения. 
       Л.Н. Гумилев

Те, кто отказываютcя от cвободы pади вpеменной безопаcноcти, не заcлуживают ни cвободы, ни безопаcноcти.
                 
Фpанклин Рузвельт

Легче cилу назвать cпpаведливоcтью, чем cпpаведливоcть cделать cильной.
Паcкаль

Кто не умеет управлять, тот вcегда cтановитcя узурпатором.
                                          
   Карло Бини, итальянcкий пиcатель

Влаcть pазвpащает человека, а абcолютная влаcть pазвpащает абcолютно!..
     Лорд Актон

Официальная хроника ОДОТ

***
2007-11-05

PARIZ KONFERENSIİASYNYÑ JEMLERI

2007.11.03
ОБ ИТОГАХ ПАРИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОДОТ

***
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ТУРКМЕНИСТАНА ГУРБАНГУЛЫ БЕРДИМУХАМЕДОВУ!

Уважаемый, господин Президент!

Добрые высказывания в адрес Туркменистана и руководства страны, прозвучавшие в эти дни из уст одного из признанных лидеров Европейского сообщества Хавьера Соланы, посетившего нашу страну, способны породить гордость в сердце каждого жителя Туркменистана: «… г-н Хавьер Солана подтвердил намерение Европейского Союза наладить прочные отношения с Туркменистаном, в котором ЕС видит надежного и обязательного партнера. Говоря о важном геополитическом положении страны в регионе, высокий гость отметил роль туркменского нейтралитета, как неотъемлемого фактора обеспечения стабильности в Центральной Азии. Поблагодарив Президента Гурбангулы Бердымухамедова за стремление развивать конструктивный диалог с Европейским Союзом, высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что искренне гордится личным знакомством с туркменским лидером, который, возглавив страну в переломный для нее момент, за столь короткий срок сумел завоевать авторитет, как прогрессивный политик мирового масштаба, и надеется продолжить это знакомство.»

Продолжение

***

2007-08-23
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Париже открывается Конференция ОДОТ

Конференция ОДОТ, посвященная выборам нового руководства Объединенной оппозиции и принятия новой Программы ОДОТ, состоится в Париже с 25 по 26 августа сего года.

На Конференции будет обсуждена новая политическая ситуация, создавшаяся в стране с приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова и определены новые задачи оппозиции в изменившихся политических и общественных реалиях. В этой связи будет рассмотрено предложение поступившее от председателя Народного Демократического Движения Туркменистана "Агзыбирлик" Нурберды Нурмамедова о поиске активного политического диалога с новым туркменским руководством.

На предстоящей Конференции планируется создание молодежного отделения Объединенной оппозиции, а также будут рассмотрены заявления двух новых политических движений и отдельных граждан Туркменистана о вступлении в ряды ОДОТ.

Вр.и.о. Руководителя ОДОТ
Г.Атаев
Париж, 2007.08.
20

***

2007-07-05
Türkmenistanyñ Birleşen Demokratik Oppozisiıasy
nyñ (TBDO-ODOT)Pariz gurultaıyna!

***
Ilim-günüm bolmasa, Aıym, Günüm dogmasyn!

 TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASY
(TBDO)

(Türkmenistanyñ dürli syıasy-jemgyıetçilik güıçleriniñ birikmesi)

***

2007-06-30

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РУКОВОДСТВА ОДОТ

Временное Руководство ОДОТ приняло решение об официальном освобождении Халмурада Союнова от должности секретаря ОДОТ.

De facto Х. Союнов был отстранен от выполнения своих обязанностей несколько лет назад по причине  его крайней политической неустойчивости и в связи с фактом его допроса в шведской полиции по подозрению в инцесте.

ВИО Руководителя ОДОТ
Г.
Атаев
г. Париж, 2007-06-28

***
TBDO-ny
ñ resmi hronikasy

TBDO-nyñ WAGTLAİYN İOLBAŞÇYLYGYNYÑ GURAMAÇYLYK BOİUNÇA KARARY

Türkmenistanyñ Birleşen demokratik oppozisiıasynyñ wagtlaıyn ıolbaşçylygy Halmyrat Söıunovy TBDO-nyñ sekretary wezipesinden resmi suratda boşatmagy karar etdi.

De facto, ıagny iş ıüzünde H. Söıünov öz wezipesinden has öñräk syıasy taıdan aşa durnuksyzlygy we  galyberse-de  onuñ inceste ıüz uranlygy (öz gyzynyñ garşysyna zyna sütemini amala aşyranlygy) güman edilip, şwed polisi tarapyndan soraga çekilmegi sebäpli çetleşdirilipdi.

TBDO-nyñ Baştutanynyñ wezipesini wagtlaıyn ıerine ıetiriji
G. Ataıev
Pariz, 2007-06-2
8

***

”Agzybirlik” internet saıtynda materiallar senzura edilmeıär. Öz yazan materiallaryna awtorlaryñ özleri jogap berıärler.

Türkmençe  English

Russian

New Turkmen Alphabet Forum

Arhiv

Ikinji sahypa

© Copyright Agzybirlik 2000-2007