TÜRKMENISTANYÑ ILKINJI DAŞARY IŞLER MINISTRI, TÜRKMENISTANYÑ BIRLEŞEN DEMOKRATIK OPPOZISIİASYNYÑ (TBDO-ODOT) BAŞTUTANY AVDY KULYNYÑ ARADAN ÇYKMAGY BILEN BAGLANYŞYKLY REDAKSIİA GELEN GYNANÇLAR

 
Türkmen halkynyň medeni we syıasy Ojagynyň

Gynanç haty

Tirkeşip-tirkeşip ıitıärler olar,
Arzuwlary bile ötıärler olar,
Biz diriler bolsa hasrata çümüp,
Olaryň jesedin gaıdıarys gömüp.
Şu mahal   
	diňe bir jeset gömülmän, 
tonnalap-tonnalap arzuw gömülıär.
(Kerim Gurbannepes)

Garaşsyz Türkmenistanyñ ilkinji daşary işler ministri we
Türkmenistanyň birleşen demokratik oppozisiıasynyň(TBDO) başlygy  
Abdy Kuly aradan çykdy diıen ajy habar bizi köp gynandyrdy.

Merhumyň jaıy jennetden bolsun diıip, Beıik Taňrydan dileg edıäris.

Türkmen halkynyň medeni we syıasy ojagynyň koordinasion geñeşi
10-njy aprel 200
***

AVDY KULYNYÑ HATYRASYNA

Men Avdy Kulyny geçen asyryñ 60-njy ıyllaryndan bäri tanaıardym. Şol ıyllar ol Türkmenistanyñ Ylymlar Akademiıasynyñ türkmen Dili we edebiıaty institutynda ylmy işgär bolup işleıärdi.

Avdy Kyly İazyjylar guramasyna ıardam bererdi. Türkmen şahyrlarynyñ poeziıa

eselerini rusça setirme-setir terjime ederdi. Avdy Kuly salykatly adamdy. Nyıazov döwrüniñ türkmen intelligensiıasyna şol salykatlylyk ıetenok. Bu betbagtlykdyr.

Hosh,Avdy aga!

Saparmyrat ÖWEZBERDI,
Washington,10.04.2007.