TRKMENISTANDA GEIRILJEK PREZIDENT SALAWLARYNA

Trkmenistany Birleşen Demokratik Oppozisiasy (TBDO) Trkmenistanda 2007 yly 11-nji fevralynda geiriljek prezident salawlaryna kandidatlyga z adyndan Trkmenistany Agzybirlik Demokratik Halk Hereketini baştutany Nurberdi Nurmmmedovy hdrler.

 

Nurberdi Nurmmmedov 1943 ylda Aşagabat raonyny Akdaşaak obasynda dogular. Ol 1970 ylda Trkmenistany Oba hojalyk institutyny transport blmini tamamlaar. Sora urdu transport pudagynda zhmet ekr. Ol 1984-89 yllar aralygynda Trkmenistan SSR awtomobil ol transporty Ministrligini Merkezi proekt-konstruktorlyk burosyny direktory wezipesinde işler. Trkmenistanda demokratia, sz, metbugat azatlygy ugrundaky syasy greşe goşulanlygy in z wezipesinden etleşdirilr.

Trkmenistanda S.Nyazovy guran despotylyk rejimine garşy batyrga we durnukly greşiji hkmnde halka zni tanadan N.Nurmmmedov 1989 yldan bri Trkmenistany Agzybirlik Demokratik Halk Hereketine baştutanlyk edip gelr. Bu dwrde ol zni liderlik zehinini doly grkezdi. N.Nurmmmedov Trkmenistanda demokratik gymmatlyklary, azatlygy ideallaryny we adam hukuklaryny dabaralanmagy ugrunda kp işleri bitiren adam. Trkmenistanda hukuk dwletini gurulmagy ugrundaky alyp baran yzygiderli greşi oa halk arasynda we demokratik oppozisiany hatarlarynda uly abra getirdi. Onu ady urdu klerinden uzaklarda-da gowy tanalar.

Alyp baran syasy-oppozision işi in N.Nurmmmedov birne gezek tussag edilr. Soky gezek ol 2000 yly anwarynda galp ayplamalary esasynda 5 yl trme tussaglygyna hkm edilr. ne Halkara jemgyetiligini we Adam hukuklaryny goraan Halkara guramalary zor salmagy astynda şol yly ahyrynda azatlyga goberilr.

Trkmenistany Birleşen Demokratik Oppozisiasy 2006 yly 23-nji dekabrynda Azatlyk radiosynda ykyş edip, urtda sz, metbugat azatlgyny yglan edilmegini, syasy tussaglary trmelerden boşadylmagyny talap edenligi in gatadan bikanun agdada tussag edilen N.Nurmmmedovy şu yly 11-nji fevralynda geiriljek prezidentlik salawlaryna kandidatlyga hdrler. Prezidentlige hdrlenen dalaşgrleri hatarynda z kandidatlyk borjuny berja etmegi, salawylar bilen duşuşyp, olara z programmasyny etirip bilmegi in N.Nurmmmedov tizden tiz tussaglykdan boşadylmalydyr we oa beleki kandidatlar bilen de şertler dredilmelidir!

Trkmenistany Birleşen Demokratik Oppozisiasy Gnbatary debaryjy demokratik dwletlerini baştutanlaryndan, Birleşen Milletler Guramasyndan we Europada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndan Trkmenistany prezidentligine kandidat Nurberdi Nurmmmedovy gnbirin tussaglykdan boşadylmagyny talap edip, Trkmenistany wagtlayn hkmetine syasy basyş grkezmeklerini towakga edr!

Biz Trkmenistany ilatyny dki prezident salawlarynda demokratia ugrunda anbermez greşiji Nurberdi Nurmmmedovy kandidaturasyny agytly goldamaga agyrarys!

Trkmenistany Birleşen Demokratik Oppozisiasyny lideri Avdy Kulyev,

Norwegia, 2006 yly 26-njy dekabry
Telefon: +4722741185
Mobil:    +4746473207

E-mail:
avdy_kuly@hotmail.com