SAİRAN DILLERIM

 

Arap, Ajam her bir zada goşuldy,

Sanly düzgün bilen saıran tillerim.

Kem-kem özün çekip, ıoga daşyldy,

Indi din öıünde haıran tillerim.

 

Biri bar diır, nämedigin bilenok,

Bagt uklap, köñül çagyñ bolanok,

İalbarıarys, bize görnüp gelenok,

Biri bar salgymna ıortan tillerim.

 

Hiç milletiñ gulagyna ıokanok,

Dogry diısem, zamanama ıakanok,

Kemin ıazsam, doly many çykanok,

Güñ bolupdyr, şindi saıran tillerim.

 

Çistan bilen bir dilegi içerde,

Goıup ıazsam, anda açylmaz perde,

Dilim ıaralydyr, galmyşam derde,

İene-de gelermiñ her ıan tillerim.

 

Näler sanyñ aldym jüzler dolduryp,

Okuw açyp, her millete bildirip,

Bu gün indi pelek seni öldürip,

Kuranyñ astynda çüırän tillerim.

 

Şeıdaıy diır, kelam, mantyk eıesi,

Indi ony hiç kim gelmez diıesi,

Arap dili boldy diller güıesi,

Dartyşyp dört ıana süırän tillerim.