“SAHRA“ hepteligi  türkmen dilinde hem çykarmy?

 

İetip gelıän Täze 2005-nji ıylyň bosagasynda, Awropadaky türkmen toplumlarynyň içinde “SAHRA“ hepteligi türkmen dilinde hem çykaryljak habary gysga wagtyň içinde giňden ıaırady.  Olar, bu hoş habary eşiden badyna biri birine telefon yada email arkaly gutlap başladylar.

 “www.iranturkmen.com“ adres de “pdf“ edlip berilıän “SAHRA“ hepteliginiň 125-nji sanynyň soň sahypasy gynansakda açylmany hemmeleri kösedi. Netijede doly habary “turkmenstudent.com“ dan okamaly boldy.

Dogrydanam “SAHRA“ hepteliginiň soňky bir niçe sanlarynyN soň sahypasy näme üçin açylmaıarkan?

 Biz, bu omid beriji habardan begenip, “SAHRA“ hepteliginiň hemme işkarlarny hem ähli türkmen ildeşleri tüıs ıürekden gutlamak bille “turkmenstudent.com“ da  berilen habary terjime edip ıerleşdirmeli bolduk.

Goı biziň geljegmizi arzular bezesin

 

“turkmenstudent.com“ daky habaryň terjimesi:

Mundan ıedi ıyl öň SAHRA onwny(tituly) bile Türkmensahraň ilatyna bir heptelik neşir etmek üçin bu neşriň imtiazlisi ursgatnama sorapdy. Şonda hepteligi iki turkmen we Fars dillerinde çykarmaga islenipdir weli Fars dili bilenine gysga wagt içind ursgat berilip, turkmen dili bilenine açyk bir jogab alynmandyr. İöne bu isleg dowamly yzarlanyp durulmagy netisinde SAHRA heptelige türkmen dilini artdyrmak islegi bile ylalaşylandgyny Weläıetiň “metbugat edarasy“ hepteligiň birosyna 124/14906 numraly bir nama iberip, habar beripdir.